Koristite zastareli ili nepodržavani web pretraživač!

Da bi sadržaj bio korektno prikazan a i radi Vaše bezbednosti, instalirajte jedan od punuđenih:

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

14. април, 2014

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ   ПОНУДА У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

На основу Одлуке Директора Школе за дизајн текстила, из Београда, ул.Војислава Илића бр.88  којом је покренут поступак јавне набавке мале вредности за набавку добара – електричне енергије по основу члана 39. Закона о јавним набавкама, позивамо вас да благовремено поднесете  своје понуде.

Предмет јавне набавке је набавка добара-електричне енергије која се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци .

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији електрична енергија -  (ознака 09310000).

Право учешћа имају понуђачи који испуњавају услове  из члана 75. Став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник» РС бр. 124/2012) као и додатне услове дефинисане у предметној конкурсној документацији.

Такође сходно чл. 79. ст. 4 ЗЈН понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, а с тим у вези чланом 78.  ЗЈН који се примењује од 01.09.2013. године, прописано је да организација надлежна за регистрацију привредних субјеката води јавни регистар понуђача – предузетника и правних лица који испуњавају обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1 до 4. ЗЈН. Чланом 78. ст. 5. ЗЈН прописано је да лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова, па сходно томе ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА, САМО ИМА ОБАВЕЗУ ДА НАРУЧИОЦУ ЈАСНО УКАЖЕ ДА СЕ НАЛАЗИ У РЕГИСТРУ ПОНУЂАЧА, те је тиме ослобођен обавезе да доставља доказе у писаној форми, а којим доказима се утврђује испуњеност обавезних услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1. до 4. ЗЈН.

Увид и преузимање конкурсне документације може се извршити  преузимањем исте са Портала Управе за јавне набавке и интернет странице наручиоца www.skolazadizajntekstila.edu.rs

Понуде се примају у складу са конкурсном документацијом и  позивом за достављање понуда .

Наручилац задржава право да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује   да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходних  три године за предмет набавке (негативна референца) у складу са чланом 82.ЗЈН и конкурсном документацијом.

Избор најповољнијег понуђача извршиће се применом критеријума из члана 85. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама – најнижа понуђена цена. У случају да у предметној јавној набавци постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом као најнижом ценом , наручилац ће по основу елемента критеријума -референтна листа уговор доделити понуђачу који је доставио референце у већем износу .

Понуде доставити наручиоцу Школи за дизајн текстила из Београда, ул.Војислава Илића бр.88  са напоменом «ПОНУДА- набавка електричне енергије -НЕ ОТВАРАТИ» до 24.04.2014.године до 12.00 часова. Благовременом понудом се сматра понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда без обзира на начин достављања (непосредном предајом, предајом путем поште).

Поступак јавног отварања понуда обавиће се 24.04.2014.године у 17.00. часова у просторијама Школе за дизајн текстила  из Београда, ул.Војислава Илића бр.88. Право учешћа у поступку отварања понуда имају овлашћени представници понуђача који су дужни да представнику наручиоцу пре почетка поступка отварања понуда  доставе овлашћење за учешће у поступку издато у писаној форми.

 Неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање. Понуде доставити на српском језику. Цене у понуди понуђачи су дужни да искажу искључиво у динарима.

Одлука о додели уговора  биће донета на основу извештаја о стручној оцени понуда  у року до 10 дана од дана отварања понуда .

Све остале информације о јавној набавци могу се добити у Правној служби Школе за дизајн текстила ,из Београда, ул.Војислава Илића бр.88, на тел.: 011-2833-699, лице за контакт: Маја Линта, дипл.правник или на маил skolazadizajn@eunet.rs

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН

Станко Киш

_______________________________

 

 

 

 

 “ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА“

ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА бр.88

БЕОГРАД

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

НАБАВКА ДОБАРА -  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 Бр. 1/2014

 

 

 

 

 

 

 

 Београд, април 2014 . године

 

            На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка  јавне набавке број 1/2014 и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

набавка добара – електричне енергије

јавна набавка мале вредности

број 1/2014

 

 

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

 

 

Позив за подношење понуда

 

 

I

 

Општи подаци о јавној набавци

 

II

 

Подаци о предмету јавне набавке

 

 

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

 

 

IV

 

Образац структуре цене

 

V

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

 

VI

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду

 

VII

 

Образац понуде

 

VIII

 

Модел уговора

 

IX

 

Образац трошкова припреме понуде

 

X

 

Образац изјаве о независној понуди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          На основу члана 57. става 1. и члана 60. става 1. тачке 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС,“ бр.124/2012), наручилац

 

 

 “ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА“

Војислава Илића бр.88

11000 Београд

 

објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТ

Бр. 1/2014.

Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца……………………………………………………………..“Школа за дизајн текстила“

Адреса………………………………………………………….Војислава Илића  бр.88 , 11000 Београд

ПИБ………………………………………………………………………………………………………… 102008983

Матични број……………………………………………………………………………………………..07454775

Интернет страница……………………………………………………www.skolazadizajn tekstila.edu.rs

Е – mail адреса…………………………………………………………………………skolazadizajn@eunet.rs

Категорија наручиоца: просвета

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1/2014 су добра – електрична енергија.

 

Назив и ознака из општег речника набавке:

09310000 -  електрична енергија

 

Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети преко интернет странице наручиоца или са Портала Управе за јавне набавке (www.portal.ujn.gov.rs)

 

Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧИН  ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

        Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

        На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

        У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

        Понуду доставити на адресу:  „Школа за дизајн текстила“, Војислава Илића бр.88. 11000 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку електричне енергије ЈН бр 1/2014 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24. априла 2014. године, до 12.00 часова.

        Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

        Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

        У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен Законом и у конкурсној документацији .

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

       Отварање понуда се спроводи одмах након истека рока за подношење понуда, дана 24. априла 2014. године са почетком у 17,00 часова у просторијама на адреси наручиоца :  „Школа за дизајн текстила“, Војислава Илића  бр.88, 11000 Београд

      Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, активно могу учествовати само законски заступници и овлашћени представници понуђача.

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ  ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

 

        Пре почетка поступка отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да садржи; име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и ЈМБГ, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство и не може преузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и  друго).

 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

       Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 (осам) дана од дана отварања понуда. Одлука о додели уговора доставиће се свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења.

 

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

 

         Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

         Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail наручиоца,на факс наручиоца или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

        Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

         После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

         Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

        Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

        Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.

 

РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

       Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

        У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

 

Контакт лице ;

Маја Линта,дипл.правник

Телефон 011/2833-699

Е – mail адреса  skolazadizajn@eunet.rs

Факс 011/2833-699

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

1. Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца……………………………………………………………..“Школа за дизајн текстила“

Адреса………………………………………………………….Војислава Илића  бр.88 , 11000 Београд

ПИБ………………………………………………………………………………………………………… 102008983

Матични број……………………………………………………………………………………………..07454775

Интернет страница……………………………………………………www.skolazadizajn tekstila.edu.rs

Е – mail адреса…………………………………………………………………………skolazadizajn@eunet.rs

2.Категорија наручиоца: просвета

3. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

4. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1/2014 су добра – електрична енергија.

5. Критријум за доделу уговора

Најниже понуђена цена.

6. Назив и ознака из општег речника набавке:

09310000 -  електрична енергија

7. Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети преко интернет странице наручиоца или са Портала Управе за јавне набавке (www.portal.ujn.gov.rs)

8. Контакт лице  ;

Маја Линта,дипл.правник

Телефон 011/2833-699

Е – mail адреса  skolazadizajn@eunet.rs

Факс 011/2833-699

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1/2014  Електрична енергија.

2. Назив и ознака из општег речника набавке:

0931000000 -  електрична енергија.

3. Партије : Предмет набавке није обликован по партијама.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

 

1. Врста и количина добара

Електрична енергија ( закључење уговора о потпуном снабдевању ).

Количина електричне енергије  одређиваће се на основу остварене потрошње купца (наручиоца) на месту примопредаје током периода снабдевања.

 

2. Оквирни обим динамике испоруке: Према предвиђеном плану потрошње за уговорени период из табеле (у прилогу).

Снабдевач је балансно одговоран за место предаје купцу (наручиоцу).

 

3. Врста продаје

Стална и гарантована.

 

4. Техничке карактеристике

У складу са документом правила о раду тржишта („Сл.гласник РС“,бр.120/2012)

 

5. Квалитет добра

 Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система („Сл.гласник РС“,бр.3/2012) и Правилима о раду дистрибутивног система  и Уредбе о условима испоруке електричне енергије.

 

6. Капацитет испоруке

Према спецификацији у Прилогу 1 – на бази месечних дијаграма потрошње

 

7. Период испоруке

 

Од дана закључења уговора до 31.12.2014. године ,  свакодневно од 00:00 часова до 24:00 часа.

 

8. Место испоруке

 

Мерно место купца наручиоца прикљученог на дистрибутивни систем у категорији широке потрошње.

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву  потисаном од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступати у складу са чланом 141.став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:

     1. Уговор о приступу систему са оператором система накоји је објекат крајњег купца прикључен и

     2. Уговор којим преузима билансну одговорност за место примопредаје крајњег купца

 

9. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

 

У складу са одредбама докумената из  тачке 4. овог поглавља конкурсне документације.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Прилог 1

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 1/2014

Понуђачи су дужни да у склопу обрасца структуре цена посебно искажу трошкове који чине укупну цену у облику проценталног учешћа , а за следеће врсте трошкова:

1.трошкови рада ___________ %

2.трошкови материјала _______%

3.трошкови енергије _________%

4.трошкови транспорта ________%.

5.стопа пдв________________%

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Понуђачи су обавезни да попуне предметни образац битним елементима и то :

1.Пун назив понуђача__________________________________

2.Адресу_____________________________________________

3.Број телефона /телефаxа , име и презиме лица за контакт_______________________

4.Број пословног рачуна И назив банке чији је понуђач депонент______________________

5.Порески идентификациони број понуђача________________________________________

6.Место,датум издавања И број структуре цене_____________________________________

7.Стопу ПДВ која се примењује,износ ПДВ (обрачунат на основицу)___________________

Уз образац структуре цене доставити и потврду о евиденције за ПДВ.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ

( за 254 401 kWh(јединствена тарифа))

 

Понуђена јединична цена за 1 kWh јединствене тарифе

 

 

……………………..без пдв

……………………..са пдв

……………………..без пдв

…………………….са пдв

 

 

Купац: :  „Школа за дизајн текстила“, Војислава Илића бр.88, 11000 Београд

ТАБЕЛА МЕРНОГ МЕСТА НАРУЧИОЦА

ТАБЕЛА МЕРНИХ МЕСТА НАРУЧИОЦА

Мерно место:  „ Школа за дизајн текстила

ЕД број купца: 45526690

 Категорија: широка потрошња-410  Број бројила276832

ЕД број купца: 94129830

 Категорија: широка потрошња-410  Број бројила 43623

ЕД број купца: 94129910

 Категорија: широка потрошња-410  Број бројила 42621

ЕД број купца: 94129670

 Категорија: широка потрошња-410  Број бројила 3279698

ЕД број купца: 94129750

 Категорија: широка потрошња-410  Број бројила 666255

Одобрена снага: 17,25 kW обрачунска константа: 0-0 мин 0 сец

Р.бр.

2014

месец

Виша тарифа
2014
(kWh)

Нижа тарифа
2014
(kWh)

 Укупно (kWh)

1.1

2

3

4

3+4

1.

Мај

29.026

560

           29.586

2.

Јун

30.035

800

30.835

3.

Јул

28.885

720

          29.605

4.

Август

23.441

440

23.881

5.

септембар

32.128

520

32.648

6.

Октобар

34.215

600

34.815

7.

новембар

34.151

920

35.071

8.

децембар

36.840

1120

37.960

 

Укупно  8 месеци (kWh)

248.721

5.680

254.401

 

 

1. Цена активне енергије  је дата без трошкова приступа и преноса електричне енргије као и без трошења зе повлашћене произвођаче електричне енергије. Ови трошкови ће се обрачунавати по Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

У цену активне енергије нису урачунати трошкови приступа систему за пренос електричне енергије Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 

 1. 1.      УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

1.1.               Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1)                Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2)                Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3)                Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

4)                Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

5)                Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5 Закона) - Лиценцу за трговину електричном енергијом  на тржишту електричне енергије издате од Агенције за енергетику и потврду агенције да је та лиценца још увек важећа.

 

6)                Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

 

7)                Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу УЈН, обавио минимално  једну трансакције

 

 

Наведени докази о испуњености услова се могу достављати у неовереним  копијама, а уколико подносилац понуде испуњава све услове, дужан је да по пријему писменог позива наручиоца достави оригинал или оверену копију доказа у примереном року који одреди наручилац.

                                             

1.2.               Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

 

1.3.               Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 

Понуђач у поступку јавне набавке мора да испуни следеће услове:

Редни

број

Услови:

 

Докази:

1)

- да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

 

 

 

 

 

 

 • Испуњеност услова од тачке 1) до 4) понуђач доказује ИЗЈАВОМ.
 • Изјава се подноси на обрасцу изјаве који чини саставни део конкурсне документације, који се попуњава, потписује од стране одговорног лица понуђача и оверава печатом

 

2)

- да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

3)

- да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда

4)

- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

5)

-Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5 Закона)

 1. 1.        Лиценцу за трговину електричном енергијом  на тржишту електричне енергије издате од Агенције за енергетику и
 2. 2.        2.потврду агенције да је та лиценца још увек важећа.

 

6)

 Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу УЈН, обавио минимално  једну трансакције

 

Потврдa (уверењем) Оператора преносног система.

7)

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

 

Изјава понуђача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2.      УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

 

           Испуњеност обавезних за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, коју доставља у виду неоверене копије, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона- Лиценца за трговину електричном енергијом  на тржишту електричне енергије издата од Агенције за енергетику и потврду агенције да је та лиценца још увек важећа.

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

            Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

               

И З Ј А В У

Понуђач  ___________________________________________________________

___________________________________________________________________

 у поступку јавне набавке електричне енергије ЈН број 1/2014, испуњава све услове из чл. 75.  Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)      Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)      Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)      Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4)      Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

5)      Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;.

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                       

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

                                                               

 

И З Ј А В У

 

Подизвођач_________________________________________________________

 

___________________________________________________________________ 

 

              у поступку јавне набавке електричне енергије ЈН број 1/2014, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)      Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)      Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)      Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4)      Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

 

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                       

 

 

 

 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

 

2. НАЧИН  ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: :  „Школа за дизајн текстила“, Војислава Илића бр.88, 11000 Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку електричне енергије ЈН бр 1/2014 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24. априла 2014. године  до 12.00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен Законом и у конкурсној документацији .

 

3. МЕСТО,ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда се спроводи одмах након истека рока за подношење понуда, дана 24. априла 2014. године са почетком у 17,00 часова у просторијама на адреси наручиоца :  „Школа за дизајн текстила“, Војислава Илића  бр.88, 11000 Београд.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице , аактивно могу учествовати само законски заступници и овлашћени представници понуђача.

4. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ  ПОНУЂАЧА МОГУ

УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Пре почетка поступка отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да садржи; име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и ЈМБГ, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство и не може преузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и  друго).

5. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана отварања понуда. Одлука о додели уговора доставиће се свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења.

6. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail наручиоца, на факс наручиоца  или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.

7. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

 

Понуда мора да садржи:

 • све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
 • попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде
 • попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене
 • попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора
 • попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди

 

8. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

9.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

10. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: :  „Школа за дизајн текстила“, Војислава Илића бр.88, 11000 Београд,  са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку електричне енергије, ЈН бр 1/2014 – НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку, електричне енергије, ЈН бр 1/2014 – НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку, електричне енергије, ЈН бр 1/2014 – НЕ ОТВАРАТИ”  или

Измена и допуна понуде за јавну набавку електричне енергије, ЈН бр 1/2014 – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

11. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

12. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 

13. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

 

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 • понуђачу који ће издати рачун,
 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 

14. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

 

14.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је до 45 дана  по пријему фактуре (рачуна) за испоручену електричну енергију .

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

14.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара

 

Место испоруке : Мерно место купца наручиоца прикљученог на дистрибутивни систем у категорији широке потрошње .

Од дана закључења Уговора о јавној набавци електричене енергије до 31.12.2014 године свакодневно од 00:00 до 24:00 сати.

 

14.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда у складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

 

14.4. Други захтеви

 

Чланом 141 став 5.Закона о енергетици прописано је;

„Када је закључен уговор о продаји са потпуним снабдевањем, пре отпочињања снабдевања   снабдевач односно јавни снабдевач дужан је да закључи:

 

1. Уговор о приступу систему са оператором на који је објекат крајњег купца прикључен,

2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву  потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке поступати у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити;

 

1. Уговор о приступу систему са оператором на који је објекат крајњег купца прикључен,

2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца 

 

15. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

 

Цена мора бити исказана у динарима,без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

 

16. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

 

17. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧ

 

Понуђач je дужан је да  на име средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу  мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011).

Наручилац ће вратити уредно потписану и регистровану  сопствену бланко меницу понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, на њихов захтев.

Уколико понуђач не достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу на име доброг извршења посла, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност сопствене бланко менице за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити сопствену бланко меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

18. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

19. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или на факс наручиоца или електронском поштом на e-mail наручиоца, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 1/2014.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

20. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

21.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОР

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

 

22. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који има више спроведених трансакција за категорију потрошача купца из предмета ове набавке (широка потрошња).

 

23. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

 

24. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

 

 

 

 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку. електричне енергије , ЈН број 1/2014.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

 

Телефон:

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

1)

 

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

2)

 

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

               

 

1)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

2)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

3)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка добара-електричне енергије,

ЈН бр.1/2014

 

Опис предмета јавне набавке

 

 

Уговор о потпуном

Снабдевању

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ

( за 254 401 kWh(јединствена тарифа))

 

Понуђена јединична цена за 1 kWh јединствене тарифе

 

 

……………………..без пдв

……………………..са пдв

……………………..без пдв

…………………….са пдв

 

Рок и начин плаћања

 

Рок плаћања је до 45 дана а по пријему фактуре (рачуна) за испоручену електричну енергију

Период испоруке

 

Период испоруке:

Од дана закључења Уговора до 31.12.2014. године свакодневно од 00:00 до 24:00 сати

 

Место и начин испоруке

 

Место испоруке: Мерно место наручиоца прикљученог на дистрибутивни систем у категорији широке потрошње

Рок важења понуде

 

30 дана од дана отварања понуде

 

Датум                                                                                 Понуђач

    М. П.

_____________________________                                   ________________________________

 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

 

 

УГОВОР

о јавној набавци добара

Набавка електричне енергије за

 “Школа за дизајн текстила“, Војислава Илића бр.88, 11000 Београд,  ЈН  број 1/2014

 

 

1. „Школа за дизајн текстила“, Војислава Илића бр.88, 11000 Београд, матични број 07454775 и ПИБ 102008983, коју заступа директор Станко Киш (у даљем тексту: Купац) и

 

2. „_________________“ _______________ ул. ________________,бр.___, матични број ______________________ и ПИБ ________________ којег заступа директор ___________________ (у даљем тексту: Снабдевач),

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:

а) ________________________________________________________________

             ____________________________________________________________

б) ________________________________________________________________

              ________________________________________________________________

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима/ подизвршиоцима“, ако наступа  са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке).

Уговорне  стране сагласно  констатују:

- да је Купац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр124/2012), спровео поступак јавне набавке електричне енергије (јавна набавка  бр.1/2014).

- да је Снабдевач доставио понуду бр.________од ___________2014. године, заведену код купца под бројем._________од _____________2014. године, која у потпуности испуњава захтеве Купца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора.

Предмет уговора

Члан 1.

 Предмет овог уговора је набавка електричне енергије, са потпуним снабдевањем, за потребе   „Школа за дизајн текстила“, Војислава Илића бр.88, 11000 Београд.

Снабдевач се обавезују да Купцу испоручи електричну енергију, а Купац да преузме и плати електричну енергију у количини и на начин утврђен овим уговором, а у складу са конкурсном документацијом бр_______и понудом Снабдевача број ____________од _______________2014. године у свему у складу са важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.

Количина и квалитет електричне енергије

 

Члан 2

 

         Уговорне стране уговарају обавезу испоруке и продаје односно преузимања и плаћања електричне енергије према следећем:

 

- Врста продаје: потпуно снадбевање електричном енергијом са балансном   одговорношћу

 

 

 -   Капацитет испоруке: јединична цена по kWh на бази месечних дијаграма потрошње

 

 -   Период испоруке:

 

од дана закључења Уговора о јавној набавци електричне енергије до 31.12.2014. године свакодневно од 00:00 до 24:00 сати

 

-Количина енергије: на основу остварене потрошње купца

 

       Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система („Сл.гласник РС“ бр. 3/12 од 18.01.2012 године).

       Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије („Сл.гласник РС“ бр.120. од 21.12.2012. год), Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система („Сл.гласник РС“ бр. 3/12 од 18.01.2012 год), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије,односно у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.

Цена електричне енергије

Члан 3.

 

Снабдевач се обавезује да набавку и испоруку електричне енергије за 1 kWh за све буџетске кориснике изврши, по цени од категорије потрошње:

 

1. Јединична цена за 1kWh (јединствене тарифе) електричне енергије  је _________________ динара, без ПДВ-а.

 

1. Цена активне енергије  је дата без трошкова приступа и преноса електричне енргије као и без трошења зе повлашћене произвођаче електричне енергије. Ови трошкови ће се обрачунавати по Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

У цену активне енергије нису урачунати трошкови приступа систему за пренос електричне енергије Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Место испоруке

Члан 4

 

       Место испоруке је мерно места купца (Наручиоца) прикључено на дистрибутивни систем у категорији широке потрошње.

Купац: :  „Школа за дизајн текстила“, Војислава Илића бр.88, 11000 Београд

ТАБЕЛА МЕРНОГ МЕСТА НАРУЧИОЦА

ТАБЕЛА МЕРНИХ МЕСТА НАРУЧИОЦА

Мерно место:  „ Школа за дизајн текстила

ЕД број купца: 45526690

 Категорија: широка потрошња-410  Број бројила276832

ЕД број купца: 94129830

 Категорија: широка потрошња-410  Број бројила 43623

ЕД број купца: 94129910

 Категорија: широка потрошња-410  Број бројила 42621

ЕД број купца: 94129670

 Категорија: широка потрошња-410  Број бројила 3279698

ЕД број купца: 94129750

 Категорија: широка потрошња-410  Број бројила 666255

Одобрена снага: 17,25 kW обрачунска константа: 0-0 мин 0 сец

Р.бр.

2014

месец

Виша тарифа
2014
(kWh)

Нижа тарифа
2014
(kWh)

 Укупно (kWh)

1.1

2

3

4

3+4

1.

Мај

29.026

560

           29.586

2.

Јун

30.035

800

30.835

3.

Јул

28.885

720

          29.605

4.

Август

23.441

440

23.881

5.

септембар

32.128

520

32.648

6.

Октобар

34.215

600

34.815

7.

новембар

34.151

920

35.071

8.

децембар

36.840

1120

37.960

 

Укупно  8 месеци (kWh)

248.721

5.680

254.401

 

Обрачун утрошене електричне енергије

Члан 5.

 

       Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за купца, на местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец.

 

        У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне енергије,као валидан податак користиће се податак оператора преносног система.

 

        На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије,обрачунски период као и исказану цену пружених посебно уговорених услуга,као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или информације из члана 144.Закона о енергетици.Снабдевач рачун доставља поштом.

Услови и начин плаћања преузете електричне енергије

Члан 6.

 

        Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.

 

       Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ цене за преузету електричну енергију.

 

       Купац је дужан да плати рачун у року од 45 дана од дана пријема оригиналног рачуна.

 

У случају да Купац не плати рачун у уговореном року, дужан је да снабдевачу, за период доцње плати и затезну камату прописану законом. Плаћање затезне камате врши се на основу обрачуна камате, испостављеног од стране Снабдевача.

 

       Трошкови опомињања и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на терет Снабдевача.

 

       Накнадне корекције већ фактурисане камате могуће су само уколико су условљене Законом, ако је у њима садржан погрешан обрачун (оспорене или накнадно установљене грешке) и ако су резултати посебног договора између Купца и Снабдевача (протокол,отпис камате и сл.)

Гаранције

 

Члан 7.

 

       Приликом закључења уговора Снабдевач је дужан да у корист купца достави регистровану меницу као средтво обезбеђења и то:

 

- једну регистровану, потписану и оверену сопствену бланко соло меницу за добро извршење посла -менично овлашћење за добро извршење посла са клаузулом „без протеста“, на износ од 10% од вредности уговора, са роком важења 10 дана дужим од коначног извршења уговора -копију картона депонованих потписа

Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се активирати – уновчити нарочито у следећим ситуацијама ако снабдевач:

 

- не испуњава одредбе Уговора

- не уредно испуњава одредбе Уговора

- не поштује рокове предвиђене у члану 2 овог Уговора.

 

 

        За случај да се продуже рокови за извршење услуге и извршење обавеза продужавају се и рокови важења средстава финансијског обезбеђења.

 

        Меница мора бити регистрована у јединствени регистар меница и меничних овлашћења која води НБС и Одлуком о ближим условима,садржини и начину вођења регистра меница и меничних овлашћења НБС.Меница и менично овлашћење треба да буду оверени печатом и потписани од стране лица овлашћеног за распологање финансијским средствима наведеног у приложеном депо картону.

 

        Картон депонованих потписа лица овлашћеног за располагање финансијским средствима, који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју снадбевач наводи у меничном овлашћењу.

 

        Сви инструменти финансијског обезбеђења морају бити неопозиви,безусловни,и плативи на први позив и без права на приговор,не могу да садрже додатне услове за исплату,краће рокове као и мањи износ од оног што одреди купац. Све евентуалне спорове укључујући и спорове везане за средства финансијског обезбеђења решаваће надлежни суд .

 

        Уколико Снабдевач приликом закључења уговора не достави меницу,менично овлашћење, као и копију картона депонованих потписа како је то захтевано сматраће се да уговор није ни закључен, а Купац може уговор закључити са трећим лицем.

 

Резервно снабдевање

Члан 8.

 

        Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146. Закона о енергетици. („Сл.гласник РС“ 57/2011).

 

Виша сила

Члан 9.

        Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи,а Купца да преузме количине електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања.

 

        Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и слично), као и догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператера преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.

 

       Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне активности ради ублажавања више силе.

 

        Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван одредби претходних ставова овог члана уговора.

Раскид уговора

Члан 10.

 

       Уговор се може раскинути споразумно, писменом сагласношћу уговорних страна и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.

Решавање спорова

Члан 11.

        Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором,настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње. Снабдевач и Купац, уколико је по законима Републике Србије Снабдевач домаће лице, су сагласни да је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у вези са овим уговором надлежан стварно надлежни суд по Закону Републике Србије и да се за све што није посебно утврђено овим уговором примењује Закон о облигационом односима у верзији која је у примени у Републици Србији и други материјални закони и прописи Републике Србије.

 

       Снабдевач и купац, уколико по законима Републике Србије снабдевач није домаће лице, су сагласни да је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у вези са овим уговором надлежна Спољнотрговинска амбасада Привредне коморе Србије у Београду, да се примењује Правилник Спољнотрговинске арбитраже Привредне коморе Србије у Београду, а примењује се као меродавно право Закон о облигационим односима у верзији која је у примени у Републици Србији и материјални закони и прописи Републике Србије.

 

        Уговорне стране су сагласне да се како релевантан приликом решавања спорова узима уговор на српском језику.

 

        Уговорне стране су сагласне да су у току поступка за решавање спорова насталог међу уговорним странама обе уговорне стране дужне да наставе да извршавају своје обавезе утврђене уговором под претњом последица утврђених уговором и утврђених законима и другим прописма који се односе на извршење обавеза утврђених уговором.

Завршне одредбе

Члан 12

          На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је предмет овог уговора.

 

Период важења уговора

Члан 13.

           Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере печатом.

 

           Уговор се закључује за период од дана закључења Уговора о јавној набавци електричне енергије до 31.12.2014. године  свакодневно  од 00:00 до 24:00 сати.

 

 

Измене и допуне уговора

Члан 14.

           Уговорне стране су сагласне да измене и допуне уговора врше у писаној форми путем анекса овог уговора уз обострану сагласност.

Члан 15.

 

           Овај уговор је сачињен у 6(шест) оригиналних примерака на српском језику, по три примерка за сваку уговорну страну.

 

 

             ЗА КУПЦА                                                                                                ЗА  СНАДБЕВАЧА

               Директор                                                                                                             Директор

          Станко Киш

                                                                                                                   

 

 

Напомене:

 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

 У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ , доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

 

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

 

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

 

 

 

 

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

                                                                            (Назив понуђача)

даје:

 

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

                                                 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке електричне енергије , ЈНМВ број 1/2014, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБАВЕШТЕЊЕ УЧЕСНИЦИМА КОНКУРСА

 

Конкурс „УМЕТНОСТ МОДЕЛОВАЊА 2014,“ био је објављен на сајту Школе за дизајн текстила и трајао је од 01. до 15.фебруара 2014. године. Како је последњи дан конкурса била субота, уједно и Државни празник, прихваћене су све пријаве закључно са 18.фебруаром 2014. За време трајања конкурса пријавило се укупно 41 учесник. од чега 30 учесника који су завршили Школу и 11 учесника који се тренутно школују. На основу пријава урађена је тачна спецификација, како би се на основу дужине учења конструкције и моделовања одеће проценила врста, тежина и обим радног задатка за сваког учесника.  .

Подела задатака кандидатима обављена је 22.фебруара 2014. у просторијама Школе за дизајн текстила, са почетком у 12h. Присутни су били: Драгана Огњеновић и наставници Драгица Угриновић, Јелена Ђорђевић, Ванда Нешић Павловић и Наташа Тасић Банић.

Од пријављених 41 кандидата подели задатака приступило је 32 учесника. Пет учесника је било спречено да присуствује подели задатака, али су се јавили организаторима и замолили да други учесници узму задатак за њих. Ти учесници су: Трифуновић Теодора, Ненадић Лана, Цвиојовић Драгана, Мартаћ Невена, и Вукомановић Божана. Поред тога подели задатака није приступило 4 пријављена учесника (сви тренутни ученици Школе). Ученица Војновска Катарина се претходно пријавла да одустаје, а ученице: Гавриловић Нада, Илић Јована и Стошић Зорана се нису ни јавиле, па се сматра да су и оне одустали од такмичења.

На основу претходно урађене спецификације такмичара,  Драгана Огњеновић је припремила радне задатке за све учеснике. За сваког учесника осмишљена је врста и изглед одевног предмета који треба да ураде и припремљен пакет који је садржао: мере тела по којима треба да се ради, одређена количину папира за израду шаблона, одређена количина основног материјала, као  и сав помоћни материјал који је потребан за рад. Сваки радни задатака има свој број, који представља број под којим је кандидат пријављен.

Такмичарима је истакнуто да у наредних месец дана они треба: да ураде шаблоне, искроје текстилни материјал и сашију одевни предмет. Све ово је потребно да ураде ван просторија Школе. Овако урађене задатке треба да доставе 22.марта 2014.године. Тога дана потребно је да кандидати донесу урађене и груписане шаблоне, као и сашивен одевни предмет.

Да се не би стварала гужва, кандидати су временски распоређени на следећи начин:

време

кандидати са задацима број:

1000 - 1100 h

1,    2,    3,    4,    5,    6

1100 – 1200 h

7,    8,    9,    10,    11,    12

1200 – 1300 h

13,    14,    15,    16,    17,    18

1300 - 1400 h

19,    20,    21,    22,    23,    25

1400 - 1500 h

26,    27,    28,    32,    33,    34

1500 - 1600 h

35,    36,    37,    38,    39,    40

 

 

КОНКУРС

“УМЕТНОСТ МОДЕЛОВАЊА”

2014.
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА,
БЕОГРАД

 

 

 

 

 

КОНКУРС

 

 • Школа за дизајн текстила из Београда, уз подршку Драгане Огњеновић, модног дизајнера и других привредних партнера, расписује Конкурс за такмичење младих конструктора – моделара одеће.
 • Конкурс је намењен свим незапосленим моделарима који су у току свог школовања завршили Школу за дизајн текстила или се у њој тренутно школују, а наведеном струком желе професионално да се баве.

 

ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗОВАЊА КОНКУРСА:

 

 • Афирмисање Школе у широј и стручној јавности
 • Обогаћивање и иновирање програмских садржаја
 • Стручно усавршавање ученика и наставника
 • Охрабривање заинтересованих ученика да се определе за похађање Школе у наредном периоду
 • Развијање мреже сарадника и логистичка подршка Школи
 • Отварање могућности стипендирања и професионалног ангажмана ученика након школовања
 • Повезивање Школе са потребама тржишта на пољу дизајна и отварање ка иновацијама у свету и код нас у овој области
 • Указивање на значај моделовања одеће као једног од суштинских сегмената процеса израде одевног предмета, његовог уметничког доживљаја и сензибилитета, као и афирмације овог вида модног стваралаштва.
 • Повезивање младих људи, који поседују знање и вештине, са  послодавацима и модним дизајнерима и њихово професионално усавршавање и лична афирмација.

 

АФИРМАЦИЈА ШКОЛЕ

 

Поред свих наведених циљева такмичења намењених ученицима, циљ јесте и:

 • Афирмација школе, односно жеља да се младим људима који завршавају основну школу приближи концепт Школе за дизајн текстила и могућности које она нуди након завршетка школовања, како би се определили да баш њу истакну у својој листи жеља приликом уписа.

 

ЗАДАТАК ТАКМИЧЕЊА

 

 • Задатак такмичара је да на најбољи начин представе своја знања и вештине у изради шаблона, на основу задате скице одевног  предмета, самостално реализују (сашију) и материјализују одевни предмет уз инструкције стручног жирија.

 

НАГРАДЕ

 

 • Најуспешнијем  такмичару  омогућено је:

         – запослење у једном од најафирмисаних модних атељеа са богатим искуством и резултатима на пољу уметности, моде и дизајна;

         -    стипендирање школовања

 

 • Онај ученик који тренутно похађа Школу за дизајн текстила, а који својим интересовањем, знањем и способностима задовољава пропозиције Конкурса, отвара се могућност и доделе додатне стипендије.

 

 • Остали учесници добијају могућност упознавања и повезивања са модним дизајнерима, потенцијалним послодавцима, као и јавну презентацију свог рада у циљу њихове професионалне афирмације

 

ПОСТУПАК ТАКМИЧЕЊА

 

    Такмичење се реализује у два дела:

 • У првом делу, такмичари добијају скицу одевног предмета. Потребно је да ван установе ураде шаблоне и доставе Школи – организатору такмичења у наведеном року. По истеку рока жири одабира најуспешније радове за даљи наставак такмичења.
 • У другом кругу потребно је да такмичари у просторијама Школе ураде корекцију шаблона својих радних задатака и да према њима сашију одевни предмет.
 • Папир за израду шаблона и текстилни материјал за израду одевног предмета су обезбеђени.

 

ФИНАЛЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА РАДОВА СА КОНКУРСА

 

 • У финалном делу такмичења биће организована модна ревија и изложба у просторијама Школе за дизајн текстила на којој ће се представити сви радови.
 • Модна ревија и изложба биће организовани ангажовањем наставника и ученика школе, а сви ученици заинтересовани за фотографисање и друге облике графичког представљања, могу да допринесу својим учешћем.

 

ЖИРИ

 

    О добитницима награда одлучује независни жири који чине:

 • Драгана Огњеновић, модни дизајнер,
 • запослени у Школи за дизајн текстила:

        -   Msc. Станко Киш, Директор Школе,

        -   Мsc. Драгица Угриновић, наставник текстилне групе предмета,

        –   Мr. Јелена Ђорђевић, наставник текстилне групе предмета,

        -   Мr. Ванда Нешић Павловић, наставник дизајнерске групе предмета.

 
ТОК ТАКМИЧЕЊА

 

 • Расписивање конкурса  – 01.02.2014.
 • Пријава учесника  – до 15.02.2014. 

 

 1. КРУГ ТАКМИЧЕЊА

 

 • Подела задатака – до краја фебруара 2014. 

      Скуп учесника и организатора ради поделе задатака 20. фебруара 2014.

      У оквиру тога учесници добијају скицу одевног предмета, папир за израду шаблона и материјал за израду одевног предмета

 • Израда задатака ван установе (израда шаблона) и достављање Школи за дизајн текстила  – до 20. марта 2014.
 • Одабир кандидата за 2. круг  – до краја марта  2014.

      Заједнички скуп учесника и чланова жирија на коме ће се анализирати урађени задаци, указати на потенцијалне грешке и упутити на неопходне исправке.

 

         2. КРУГ ТАКМИЧЕЊА

 

 • Корекција и израда радних задатака у Школи за дизајн текстила (израда шаблона и шивење одевног предмета)  – током априла 2014.
 • За поновну израду (корекције) шаблона, кројење основног и свих помоћних материјала и шивење одевног предмета, такмичарима су на располагању школски простор и машине 29. и 30. марта и 5, 6, 12 и 13. априла 2014. у времену од 8 до 16h.
 • Преглед и анализа урађених задатака, од стране жирија, обавиће се до половине маја 2014.

 

ФИНАЛЕ ТАКМИЧЕЊА

 

 • Финале такмичења 10-20 маја 2014.
 • Свечано проглашење победника и додела награда биће одржано у просторијама Школе, где ће модном ревијом и изложбом бити презентовани сви  радови.
 • Том приликом сви учесници као и привредни представници моћи ће да анализирају радове, укажу на своје професионалне потребе и склопе одређене договоре у циљу будуће међусобне сарадње.

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ИЗРАДУ РАДОВА ЗА КОНКУРС

 

        Сви учесници морају водити рачуна да радови буду јасно и прецизно урађени и да садрже следеће елементе:

     -  Израчунате све неопходне  мере,

     – Нацртану основну конструкцију са елементима моделовања,

     – Урађене шаблоне (правилно означене и груписане),

     – Искројен текстилни материјал и сашивен одевни предмет.

 

КО СЕ МОЖЕ ПРИЈАВИТИ НА КОНКУРС

 

    На конкурс се могу пријавити:

 • Све заинтересоване особе које су, у Школи за дизајн текстила, од 2005.год  до данас завршили образовни профил Моделар одеће или Техничар моделар.
 • Сви заинтересовани ученици који су тренутно уписани и похадјају Школу за дизајн текстила
 • Такође, могу се пријавити и сви бивши ученици који су у овој школи завршили неки други образовни профил, али су током школовања стекли знања из Конструкције и моделовања одеће.
 • Потребно је да кандидати буду незапослени и да овом професијом у будућности желе да се баве.

 

 

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

 

    До 15.02.2014. доставити поштом или лично на адресу:

Школа за дизајн текстила, Београд Војислава Илића 88(са назнаком „за конкурс“):

 • Попуњен образац CV-а (у прилогу),
 • Попуњен образац мотивационог писма (у прилогу),
  • Фотокопије:

        -   диплома о завршеним школама (за бивше ученике) или

        -  сведочнства претходно завршеног разреда (за редовне ученике Школе за дизајн текстила)

 

КОНТАКТ

 

За сва питања везана за такмичење можете се обратити контакт особама, наставницима:

 • Драгици Угриновић, тел. 061/68-54-814,
 • Јелени Ђорђевић, тел. 061/68-54-815,
 • Ванди Нешић Павловић, тел. 061/68-54-816 или
 • на адресу umetnostmodelovanja@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац СV-а:

 

 

 

Име и презиме:

 

 

Место и датум рођења:

 

 

Матични број:

 

 

Адреса:

 

 

Број телефона:

 

 

е-mail адреса:

 

 

 

Стечно образовање:

(која школа и када је завршена)

 

Средња школа

 

 

Висока школа

 

 

 

 

Радно искуство:

 

 

 

 

Награде:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац мотивационог писма:

 

 

 

 

 

1. Зашто сте се пријавили на такмичење?

 

 

 

 

2. Којим занимањем желите да се бавите?

     (зокружите слово испред жељеног одговора)

 

 

а) конструктор одеће

б) дизајнер одеће

в) руководилац производње одеће

г) техничар у производњи одеће

д) ………………………………………….

 

 

3. Да ли у будућности желите да остнете у земљи или одете у иностранство?

 

 

 

 

4. Како и где себе видите за 10 година (у професионалном смислу)?

 

 

 

Наша школа је по вокацији уметничка, и то је заиста тако.

Наши ученици уче о различитим видовима уметности и своја стечена знања претварају у конкретна уметничка дела.

Наставници се труде не са мо да им пренесу знања и искуства ,већ их упућују на ралзличита такмичења, уметничке смотре,

 креативне радионице, где освајају значајна признања, и самим тим могу да увиде колико је њихово знање применљиво и вредно.

У току прошле школске године било је много активности у којима су наши ученици заузели значајна места,фотографије са ових

догађаја можете погледати у галерији.

ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ

25. новембар, 2013

Наша Школа традиционално прославља 25. октобар као Дан школе.

Као и претходних година потрудили смо се да осмислимо богат програм и да будемо

добри домаћини како гостима из других школа,тако и нашим колегама и ученицима.

Дан школе се обележава спортским и уметничким програмом.Организује се приредба,модна ревија

и такмичења у фудбалу,одбојци и пикаду, а учесници тих програма су наши ученици,наставници и гости-

наставници из других школа.

На модној ревији су наши ученици представили матурске моделе које су сами осмислили и сашили, 

за организацију ревије биле су задужене наставнице дизајна Јелена Јеремић и Светлана Toшић.

Ученици драмско-рецитаторске секције са наставницама српског језика и књижевности Иреном Селић-Ђукић 

и Миром Радошевић,приказали су драмску обраду песничке збирке “ Тражим помиловање  “  Десанке Максимовић.

За музички део програма био је задужен наставник Иван Стоиљковић, ученици су интерпретирали изворну народну 

песму “ Еј,драги,драги,божурове сади „.

У оквиру прославе Дана школе организована је и изложба наставничких радова из различитих обалсти текстилства,

радови су изложени у холу Школе.

Део атмосфере и програма можете погледати на фотографијама у галерији.